Datum van aanmaak: 15/10/2021
Laatste aangepast op: 12
/11/2021

Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elke verhuur van bouw-, tuin- en andere machines en roerende goederen welke RENTALWORKS verhuurt aan de Klant.

De overeenkomst wordt beheerst door huidige Algemene Verhuurwaarden met uitsluiting van alle andersluidende aan- of verkoops- of verhuurvoorwaarden van de Klant. Huidige Algemene Verhuurvoorwaarden vullen de Bijzondere Verhuurvoorwaarden aan. I.g.v. tegenstrijdigheid primeren de Bijzondere Verhuurvoorwaarden. Wijzigingen zijn RENTALWORKS  slechts tegenstelbaar mits haar voorafgaand en schriftelijk akkoord.

 

a) Algemeen:

 

1.     De overeenkomst tussen de Klant en RENTALWORKS komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon/overeenkomst of het online aanvaarden van de algemene voorwaarden door de Klant en door RENTALWORKS, desgevallend na betaling door de Klant van een overeengekomen voorschot/waarborg. De ondertekening door de Klant geldt als bindend aanbod zijnerzijds.

 

2.     RENTALWORKS heeft het recht de overeenkomst met de Klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de Klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende omstandigheden: 

 

*faillissement, gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van de Klant;                                            

 

 *niet of niet-tijdige betaling van door de Klant aan RENTALWORKS verschuldigde bedragen of de niet of niet tijdige uitvoering van welke andere verbintenis in hoofde van de Klant ook;                              

 

*onjuiste informatie nopens de identiteit en/of de woonplaats van de Klant;

 

*het niet of niet tijdig in regel zijn in hoofde van de Klant met wetgeving, reglementen en voorschriften van welke aard ook.

 

*defecte toestellen of machines

 

3.     De overeenkomst is ontstaan te Pulderbos. Klanten die telefonisch of digitaal reserveren erkennen dat ze de voorwaarden gelezen en goedgekeurd hebben en gaan automatisch akkoord bij het vastleggen van de reservatie. Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van huidige overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. (RPR Antwerpen) 

 

4.     De facturen van RENTALWORKS zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. In geval van wanbetaling zal de Klant automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan RENTALWORKS  een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per begonnen maand en bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 200,00 . In geval van wanbetaling heeft RENTALWORKS  bovendien het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten tot volledige betaling der verschuldigde bedragen en/of de overeenkomst als ontbonden ten laste van de Klant te beschouwen. RENTALWORKS kan na 1 maand huur een tussentijdse factuur opmaken die betaald moet worden voor verdere huur kan plaatsvinden en kan bij niet betaling de huur stopzetten. 

 

5.     Protest op facturen dient schriftelijk te geschieden binnen de acht dagen na ontvangst der facturen. Bij gebrek aan protest binnen deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde door de Klant aanvaard. De Klant is steeds verplicht het openstaande bedrag te voldoen en ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn recht op opschorting van betaling om reden van al dan niet gegronde klachten terzake van de door RENTALWORKS geleverde prestaties.

 

 

 

b) Staat  en gebruik van de verhuurde goederen:

 

6.     RENTALWORKS waarborgt dat de verhuurde goederen worden afgeleverd in goede staat van onderhoud.

 

Indien zich tijdens het normale gebruik van het verhuurde goed door de Klant een defect zou voordoen aan het goed dan zal de klant onmiddellijk, d.w.z. binnen de 5 uren na het vaststellen van het defect, RENTALWORKS hiervan telefonisch en schriftelijk verwittigen. De waarborgverplichting van RENTALWORKS zal alsdan beperkt zijn tot het herstellen van het defect . In geval het gebrek/defect  redelijkerwijze niet herstelbaar is, zal de waarborgverplichting van RENTALWORKS  beperkt zijn tot het vervangen van  het goed door een identiek of gelijkwaardig goed. Indien dit laatste niet mogelijk zou zijn, bv. omdat RENTALWORKS geen vervanggoed ter beschikking heeft, dan zal de overeenkomst tussen de partijen ontbonden worden zonder dat de ene aan de andere partij tot een schadevergoeding is gehouden.

 

RENTALWORKS zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding, noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade. RENTALWORKS is tot geen enkele waarborg gehouden indien het ingeroepen gebrek/defect veroorzaakt of  mede veroorzaakt  werd door onzorgvuldige of onoordeelkundige behandeling door de Klant, gebruik strijdig met de bestemming van de goederen, beschadiging door de Klant of derden, onoordeelkundige plaatsing van de goederen, het niet opslaan van de goederen bij de Klant in een aangepaste omgeving,  ... In al deze gevallen zal de Klant aansprakelijk zijn voor het gebrek/defect en voor de gevolgen ervan, inclusief de verbreking van de overeenkomst te zijnen laste. De Klant heeft niet het recht om zelf herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren aan het verhuurde goed.

 

7.     De Klant erkent op de hoogte te zijn gesteld en volledige kennis te hebben van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van het verhuurde goed en verbindt zich ertoe deze stipt te zullen nakomen. De Klant staat in voor een veilige en zorgvuldige stockering en bewaring van de verhuurde goederen en is aansprakelijk voor eventuele schade en/of diefstal van deze goederen. De Klant zal zich voor zijn aansprakelijkheden ten overstaan van RENTALWORKS en ten overstaan van derden verzekeren.

 

8.     De Klant draagt er zorg voor om in regel te zijn met alle wetgeving, reglementen en voorschriften van welke aard ook,  zoals onder meer administratieve en andere vergunningen, rijbewijzen, bekwaamheidsattesten, …,  nodig voor het gebruik of de aanwending van het verhuurde goed. RENTALWORKS draagt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. De klant zorgt ervoor dat hij bij het huren van onze aanhangwagens / transporters zijn wagenverzekering op de hoogte stelt om wettelijk verzekerd te zijn.

 

9.      Het verhuurde goed wordt door RENTALWORKS aan de Klant afgeleverd op het in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden aangegeven afhaaladres en aldaar door de Klant op het einde van de verhuurtermijn terug afgeleverd in goede staat van onderhoud. Alle lasten en kosten voor het transport en de eventuele montage en demontage van het verhuurde goed  zijn ten laste van de Klant., behoudens indien anders overeengekomen  in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden.

 

Het brandstofreservoir van het gehuurde goed is bij levering aan de klant vol en dient door de klant eveneens terug gevuld te worden bij de teruggave. Indien deze leeg is, zal dit aangerekend worden.

 

10.       Het verhuurde goed wordt door de klant enkel gebruikt op de in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden aangeduide locatie, welke niet kan worden gewijzigd dan mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van RENTALWORKS. 

Het is de huurder niet toegestaan:

  • Het toestel naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij voorafgaandelijke (schriftelijke) toestemming van RENTALWORKS.
  • Aan het toestel reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het toestel, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RENTALWORKS.
  • Het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde er beschikking te stellen.

 

RENTALWORKS heeft het recht op ieder ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging het gebruik van het verhuurde goed en de staat ervan op de overeengekomen locatie te controleren en zo nodig aldaar de nodige of nuttige onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uit te voeren.  

RENTALWORKS kan allentijde de gehuurde machines en toestellen traceren met de ingebouwde tracker om de overeengekomen locatie te controleren en zo nodig aldaar de nodige of nuttige onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uit te voeren.

 

 

 

c) Duur van de huurovereenkomst:

 

11.    De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een vaste duur waarvan het begin en einde is aangegeven in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden. Deze duur kan slechts worden verlengd mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van RENTALWORKS.

 

 

 

12.  De Klant komt het gehuurde goed op de afgesproken aanvangsdatum en –uur afhalen bij RENTALWORKS en brengt het terug bij RENTALWORKS op de afgesproken einddatum en –uur. In geval de Klant het verhuurde goed laattijdig terugbrengt dan zal RENTALWORKS automatisch en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn om van de klant een vertragingsvergoeding te vorderen gelijk aan het uurtarief voorzien in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden.

 

 

 

 

 

d) Onderverhuur en overdracht van huur:

 

13. De Klant heeft niet het recht om zijn rechten en verplichtingen voortspruitend uit huidige overeenkomst, geheel noch gedeeltelijk, over te dragen aan derden, noch via onderverhuur noch via overdracht van huur.

 

 

 

 

 

e) Huurprijs – Waarborg:

 

14. De huurprijs wordt bepaald in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden en wordt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, op voorhand betaald bij de in ontvangstname van het verhuurde goed.

 

 

 

15. Bij de in ontvangstname van het verhuurde goed zal de Klant in handen van RENTALWORKS een waarborg betalen ter dekking van alle bedragen die de Klant aan RENTALWORKS verschuldigd zou zijn ten gevolge van de huurovereenkomst, inclusief doch zonder exhaustief te zijn, huurachterstallen, vertragingsvergoedingen,    schadevergoedingen, …